Mededeling: 

Jammer maar helaas... op dit moment is er een aanmeldstop. Om zorgzaam aan de slag te kunnen blijven, ben ik niet in de mogelijkheid nieuwe aanmeldingen op te nemen. Ik evalueer mijn agenda opnieuw in september. Best neem je contact op met je huisarts, meestal weet hij/zij bij wie je eventueel ook nog terecht kan.

Praktijk psychotherapie, counseling, coaching

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Binnen mijn praktijk hecht ik groot belang aan de bescherming van je persoons- en gezondheidsgegevens en verwerkt ik deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt/patiënt hebt (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, de Wet op Patiëntenrechten en de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg). Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Contactverzoeken (via het online contactformulier op deze website) worden enkel geraadpleegd door mij.

Welke gegevens worden verzameld?

 • je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, INSZ- of rijksregisternummer, hulpvraag, persoonlijke antecedenten, je verwachtingen (je gezondheidsdoelen en je wilsverklaringen), het chronologisch overzicht van de versterkte gezondheidszorg & geneesmiddelen met opgave van type en datum, eventuele verwikkelingen en evolutie van de aandoening
 • gegevens van andere relevante behandelaars (je huisarts, vorige psycholoog, psychiater, psychodiagnostisch centrum e.a.) en gegevens van je vertrouwenspersoon
 • de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was
 • aantekeningen over de inhoud van de sessies
 • eventueel informatie over familieleden en familiale antecedenten, voor zover dit relevant is voor de begeleiding
 • informatie die ik als therapeut krijg van derden, die relevant is voor de begeleiding (attesten, verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten, adviezen e.a.)
 • informatie die ik als therapeut zelf opmaakt voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen, doorverwijzingen e.a.)
 • informatie die je mij als therapeut bezorgt in het kader van de begeleiding (huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto's e.a.)
 • informatie uitgewisseld tussen jou en mij als therapeut, in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.)
 • eventueel foto's van opdrachten, aantekeningen op een whiteboard of persoonlijke nota's in de sessie

Waarom worden deze gegevens verzameld?

​We verzamelen deze gegevens om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f).

Indien je hiervoor je schriftelijke geïnformeerde toestemming gegeven hebt, wordt jouw e-mailadres enkel gebruikt voor communicatie in verband met een vlot verloop van de samenwerking (het maken van afspraken). .

Het delen van gegevens met anderen

Ik ben als therapeut bij wet gebonden door het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding.

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). In het belang van jouw begeleiding kan informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega's (o.a. je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt) die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw behandeling wordt gedeeld met je huisarts (o.a. de opstart van je begeleiding). Indien je dit weigert, dien je dit schriftelijk en ondertekend aan je psycholoog te bezorgen.

In het kader van terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen worden jouw gegevens enkel op jouw verzoek gedeeld met jouw ziekenfonds. Indien ik als therapeut opgeroepen word voor een getuigenis in rechte (d.i. een mondelinge of schriftelijke getuigenis onder eed voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter), dan heb ik de wettelijke toelating om te antwoorden op de vragen van de rechter.

Indien er verschillende personen betrokken zijn in een begeleiding (een koppel, gezin, e.a.), dan is toestemming van alle partijen nodig, rekening houden met het decreet rechtspositie van de minderjarige.

In uitzonderlijke gevallen zoals een noodsituatie ben ik bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Er is dan sprake van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf (zelfmoorddreiging) of anderen (dreiging tot moord) dat op geen andere manier kan worden afgewend. Daarom vraag ik als therapeut aan het begin van de begeleiding altijd naar de contactgegevens van jouw huisarts en een vertrouwensfiguur.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

​Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen gedurende minimum 30 jaar en maximum 50 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails e.a.) bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving met een paswoord dat enkel door mij gekend is.

Je rechten als cliënt

​Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Ik wissel geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke van jouw persoonsgegevens uitlekken, breng ik je daarvan op de hoogte en geef ik dit door aan de bevoegde instanties.

​Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij mij terecht.

Met klachten kan je je wenden tot:

De  commissie ethiek en deontologie van de BVRGS : www.BVRGS.be en de overheid: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Beste bezoeker,

Welkom op mijn website. Ik stel me graag even aan u voor.

Ik ben Annemie Uyttersprot, systeempsychotherapeut en bachelor in de toegepaste psychologie. Sinds 2001 werkte ik in verschillende contexten met kinderen, jongeren en hun gezinnen, onder meer in het vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant en de onderwijssector.

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij de Hogeschool Thomas More, waar ik les geef aan studenten toegepaste psychologie, studenten systeemcounseling en studenten systeemtherapie. Ik specialiseerde me in het werken met jongeren met emotionele moeilijkheden en hun gezin en volgde nog een bijkomende opleiding aan de KU Leuven: 'attachment based family therapy', die ik afrondde in juni 2021. 

Ik blijf graag mijn kennis en ervaring inzetten voor jongeren en gezinnen in mijn praktijk voor psychotherapie, coaching en counseling te Merchtem. Ouders en jongeren zijn er van harte welkom om moeilijkheden in gezin en opgroeien bespreekbaar te maken. 

Psychotherapie


Systeempsychotherapie

Systeempsychotherapie gaat er vanuit dat je wordt wie je bent, in interactie met je omgeving. We gaan uit van het idee dat relaties en gebeurtenissen ons beïnvloeden in wie we zijn, wat we doen, en hoe we denken over de dingen.

Wanneer we geconfronteerd worden met moeilijkheden op onze weg, kan het helpend zijn om, samen met een therapeut, na te denken over al die invloeden die ons vormen en gevormd hebben, en over wat er nodig is om weer vooruit te kunnen. 

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn in ontwikkeling. Ze leven in een gezin of een opvoedingssituatie waarin voor hen gezorgd wordt.

Binnen psychotherapie worden zij begeleid op een manier die afgestemd is op de fase van hun hun ontwikkeling en passend is voor de moeilijkheden waarmee ze kampen.

Afhankelijk van de aard van de moeilijkheden kan de therapie gericht zijn op het verwerken van ervaringen die in het verleden liggen, of meer gericht zijn op het vinden van oplossingen voor moeilijkheden in het heden. 


Gezin

Het gezin wordt intensief bij de therapie betrokken, er vinden afwisselend individuele gesprekken, oudergesprekken en gezinsgesprekken plaats.

Met kinderen wordt ingezoomd op de moeilijkheden die ze ervaren, met ouders wordt ingezoomd op de manier waarop zij hiermee omgaan. Samen zoeken we handvaten tijdens de begeleiding, we zoeken naar woorden die ons helpen om uit te drukken waar we tegenaan lopen. 

In een eerste gesprek komt het hele gezin naar hier, en worden de bezorgdheden besproken. We kijken ook naar wat goed gaat. We staan stil bij de moeilijkheden, en bij de verwachtingen. We bespreken zorgvuldig het hulpverleningstraject en sluiten af met samenwerkingsafspraken.

Intakegesprek 

Een eerste gesprek is bedoeld om je situatie en je hulpvraag te verkennen. We staan stil bij moeilijkheden, verwachtingen, maar vooral ook bij dat wat goed loopt. We maken samen afspraken over hoe de samenwerking er zal uitzien en wie er mee betrokken zal worden. Soms gebeurt het dat we ook school en andere zorgverleners betrekken. 

Het eerste gesprek duurt 1u tot 1.15u.

Kostprijs: € 90


Individuele gesprekken

Meestal worden er een aantal individuele gesprekken met de jongere/met het kind gepland.

Deze gesprekken duren ongeveer 1 uur.

Kostprijs: € 60

Gezinsgesprekken

Tijdens de begeleiding bekijken we samen op welke manier ouders betrokken kunnen worden in de begeleiding. 

Deze gesprekken duren ongeveer 1u tot 1.15u

Kostprijs: € 90

Samenwerking 

Met ouders.

Jongeren zijn vanaf 14 jaar volgens de wet wilsbekwaam. Gezien het decreet rechtspositie van de minderjarige kunnen zij hun recht op hulp zelfstandig uitoefenen. Recht op hulp en beroepsgeheim zijn dan ook van toepassing. In mijn praktijk hecht ik belang aan de verbinding tussen ouders en kinderen, kinderen hebben ouders/hun zorgfiguren nodig op het moment dat zij in nood zijn. Mijn gesprekken met kinderen zullen dan ook voor een stuk gericht zijn op het kenbaar maken van hun noden aan hun ouders. MIjn gesprekken met ouders zullen erop gericht zijn te onderzoeken op welke manier zij er willen/kunnen zijn op momenten van zorgnood van hun kind.

Met collega's.

Ik school me voordurend bij door het volgen van trainingen, workshops, lezingen en congressen. Ik maak tijd voor supervisie en intervisie om op niveau van mijn begeleidingen te werken aan het verruimen van inzicht en vaardigheden.

Met andere zorgverstrekkers.

Door toepassing van de wet die de uitoefening van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen regelt (KB 78) regelt, gebeurt psychotherapie en counseling in mijn praktijk meestal in interdisciplinair verband. Dit wil zeggen dat er naar samenwerking gestreefd wordt met een arts, klinisch psycholoog of orthopedagoog. Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we samen hoe we dit verder vorm kunnen geven, het betrekken van de eigen huisarts behoort tot de mogelijkheden.


Afspraak maken

OPGELET: Wegens uitzonderlijke drukte in de praktijk, kan het enige tijd duren (gemiddeld 8 weken) vooraleer we een eerste afspraak kunnen plannen. Voor dringende vragen neem je best contact op met je huisarts.

Praktisch: 

 • Indien je vooraf even wil bekijken of een traject in mijn praktijk past bij wat je nodig hebt, kan je  onderstaand formuliertje invullen, zodat ik je kan contacteren.
 • Indien je meteen een eerste afspraak wil maken voor een gesprek, kan je hier een afspraak boeken (noteer zeker goed je gegevens, zodat ik je kan contacteren indien nodig).
 • Kom liefst stipt naar de afspraak, dit om te vermijden dat je in de wachtzaal moet zitten. 
 • Betalen kan cash, via payconic of bancontactapp na elke consultatie.
 • Wanneer je een fincanciële tussenkomst geniet van de mutualiteit (best eens navragen bij je eigen mutualiteit), breng dan je eigen overzichtsdocumentje mee. Dat vind je op de website van je eigen mutualiteit.
 • Bij binnenkomen in de praktijk zal ik je vragen handen te ontsmetten en mondmaskertje te dragen, zorg er zeker voor dat je er een op zak hebt. We werken met open vensters en houden 1.5 m afstand. 


©2020 Annemie Uyttersprot, Brusselsesteenweg 40, 1785 Merchtem -  Ondernemingsnummer BE  0612.983.184  
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.